Spoločnosť:

 

DEMA EU s r.o.
Dlhá 248/43, 905 01  Senica
IČO: 53 954 084, IČ DPH: SK2121533667
zapísaná v obch. registri OS Trnava. Oddiel: Sro, vložka č. 49630/TIČ 19015909

 

Zásady ochrany osobných údajov v PDF

 

Úvod

 

 1. Tento dokument vyhotovila spoločnosť DEMA EU spol. s r.o. (ďalej len "spol. DEMA") ako správcu osobných údajov za účelom splnenia povinností podľa nariadenia EÚ 2016/679 (GDPR) informovať svojich kupujúcich a potenciálnych kupujúcich ako subjekty osobných údajov o okolnostiach spracovania v rámci ich zmluvného a obchodného vzťahu (ďalej len "zmluvného vzťahu") so spol. DEMA.
   
 2. Tento dokument sa vzťahuje na všetkých kupujúcich a potenciálnych kupujúcich (ďalej len "kupujúci") spol. DEMA, ktorí sú fyzickými osobami, a ktorých osobné údaje spol. DEMA spracováva v pozícii správcu osobných údajov. Všetkým kupujúcim je tento dokument poskytnutý pri uzavretí zmluvy alebo pri inom prvom úkone vykonanom vo vzťahu ku spol. DEMA. Spol. DEMA je povinná zabezpečiť, aby sa všetci kupujúci s obsahom dokumentu zoznámili a poskytnúť im k nemu ďalšie informácie potrebné k plnému porozumeniu.

 

Spracovanie osobných údajov na základe plnenia zmluvnej povinnosti

 1. Spol. DEMA spracováva osobné údaje kupujúceho v rozsahu, v akom ich získala pri uzavretí zmluvy alebo v jej priebehu. Štandardný rozsah spracovávaných osobných údajov je:
   
  1. meno, priezvisko, titul;
  2. e-mailová adresa
  3. telefónne číslo
  4. číslo bankového účtu;
  5. miesto podnikania/adresa bydliska;
  6. IČ, DIČ;
    
 2. Kupujúci berie na vedomie, že spracovanie osobných údajov podľa tohto článku. 2. je spracovaním osobných údajov nevyhnutným pre splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je kupujúci. V rozsahu stanovenom právnymi predpismi o účtovníctve je spracovanie osobných údajov kupujúceho potrebné na účely splnenia právnej povinnosti, ktorá sa na spol. DEMA ako na správcu osobných údajov vzťahuje. Poskytnutie týchto osobných údajov kupujúceho je povinné, pričom bez týchto údajov nemôže spol. DEMA plniť svoje povinnosti podľa zvláštnych právnych predpisov, a nemôže teda s kupujúcim dojednať príslušnú zmluvu alebo v zmluvnom vzťahu zotrvať.
   
 3. Spracovávané osobné údaje sú získané priamo od kupujúceho. Osobné údaje podľa tohto článku. 2. sú spol. DEMA spracovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu a po jeho ukončení do doby splnenia všetkých povinností, so zmluvným vzťahom súvisiacich. Osobné údaje spracovávané v rámci účtovných dokladov sú spol. DEMA spracovávané v rámci plnenia povinnosti archivácie účtovných dokladov po dobu stanovenú právnymi predpismi o vedení účtovníctva.
   
 4. Osobné údaje kupujúceho podľa tohto článku. 2. je spol. DEMA oprávnená spracovať v rozsahu vyplývajúcom z uvedeného článku, a to výhradne na účely uvedené v čl. 2.2.
   
 5. Osobné údaje podľa tohto článku. 2 je spol. DEMA povinná odovzdať orgánom štátnej správy v rámci plnenia povinností podľa zvláštnych právnych predpisov (najmä. príslušnému správcovi dane za účelom plnenia povinností podľa zák. o účtovníctve, zák. o dani z príjmu a zák. o DPH), a ďalej zmluvným partnerom v prípadoch, keď táto povinnosť vyplýva zo zmluvy uzavretej so zmluvným partnerom. Osobné údaje kupujúceho neodovzdáva spol. DEMA do žiadnych tretích krajín mimo EÚ.

 

Spracovanie osobných údajov na základe obchodných vzťahov

 1. Zozbierané obchodné údaje sú využívané na účely technickej správy webu, webovej analytiky, v rámci ankiet alebo na marketingové účely vždy len v primeranom rozsahu. Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom nasleduje len v rámci záväzných právnych predpisov.
   
 2. Osobné údaje kupujúceho sú využívané na to, aby sme boli informovaní o ponukách či službách, ktoré poskytuje spol. DEMA, prípadne k ďalšej komunikácii v rámci našej obchodnej stratégie.
   
 3. Účasť na informáciách tohto typu je úplne dobrovoľná a ak nemá kupujúci záujem o infomácie tohto typu, môže kontaktovať spol. DEMA a kedykoľvek sa tak od nich odhlásiť. V prípade e-mailovej komunikácie tak môže urobiť v pätičke každého obchodného oznámenia.
   
 4. Pre uľahčenie orientácie a pohybu kupujúceho na stránkach spol. DEMA, sa využíva ukladanie súborov cookies v prehliadači kupujúceho. Cookies sa môžu využívať na zistenie, či už kupujúci zo svojho počítača navštívil stránky spol. DEMA. Identifikujú sa iba cookies na počítač od kupujúceho. Používanie cookies môže kupujúci deaktivovať vo svojom internetovom prehliadači.

 

Informácie o podmienkach spracovania osobných údajov spol. DEMA

 1. Spol. DEMA je oprávnená spracovávať osobné údaje kupujúceho manuálne alebo automatizovane prostredníctvom oprávnených zamestnancov alebo špecializovanej spoločnosti v postavení spracovateľa osobných údajov (najmä vedeniu účtovnej a daňovej agendy, dopravcom, poskytovanie serverhostingových a ďalších externých IT služieb, zasielanie obchodných a marketingových oznámení). Osobné údaje budú spracovávané vo forme zabezpečených databáz a budú ukladané v elektronických alebo fyzických zložkách s obmedzeným prístupom tretích osôb.
   
 2. Spol. DEMA zabezpečuje spracovávané osobné údaje pomocou organizačných, fyzických a softwarových prostriedkov zabezpečenia, najmä prostredníctvom nastavenia prístupových práv zamestnancov k príslušným informačným systémom, fyzickým zabezpečením priestorov a dátových nosičov a prostriedkami softwarovej ochrany pred neoprávneným prístupom k dátam prostredníctvom siete internet. Pravidlá ochrany osobných údajov ustanovuje zvláštny vnútorný predpis spol. DEMA.

 

Informácie o právach kupujúceho v rámci spracovania osobných údajov

 

 1. Kupujúci má právo požadovať na spol. DEMA, aby mu poskytla prístup k jeho spracúvaným osobným údajom vo forme výpisu všetkých spracúvaných osobných údajov vo vzťahu k jednotlivým účelom spracovania. Kupujúci je tiež oprávnený požadovať informáciu o spracovateľoch, spracovávajúcich na základe dohody so spol. DEMA jeho osobné údaje.
   
 2. V prípade, že sa kupujúci domnieva, že spol. DEMA jeho osobné údaje spracováva v rozpore s uzatvorenou zmluvou alebo s právnymi predpismi, je oprávnený na spol. DEMA požadovať vysvetlenie a zjednanie nápravy. Ak spol. DEMA spracováva nepresné osobné údaje kupujúceho, je tento oprávnený požadovať ich opravu.
   
 3. Kupujúci je oprávnený požadovať na spol. DEMA vymazanie jeho osobných údajov, ak tieto osobné údaje prestali byť potrebné pre vymedzené účely spracovania, kupujúci odvolal svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a pre toto spracovanie neexistuje žiadny iný dôvod, alebo keď kupujúci vzniesol námietky proti spracovaniu osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce dôvody pre spracovanie.
   
 4. Kupujúci je oprávnený požadovať na spol. DEMA obmedzenie spracovania osobných údajov v prípade, keď kupujúci popiera presnosť spracovávaných osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby spol. DEMA mohla presnosť spracúvaných údajov overiť, alebo je spracovanie osobných údajov podľa kupujúceho protiprávne a tento odmieta vyhotovenie vymazania osobných údajov, alebo spol. DEMA osobné údaje nepotrebuje pre stanovené účely spracovania, ale kupujúci ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.
   
 5. V prípade, že spol. DEMA spracováva osobné údaje kupujúceho na základe jeho súhlasu, je kupujúci oprávnený namietať proti spracovaniu týchto osobných údajov, ak zároveň uvedie dôvody, týkajúce sa jeho konkrétnej situácie. Spol. DEMA je na základe námietky povinná spracovanie údajov ukončiť, ibaže preukáže, že dôvod spracovania spočívajúci v ochrane jej záujmov prevažuje nad záujmami a slobodami kupujúceho.
   
 6. V prípade podozrenia, že spol. DEMA spracováva osobné údaje kupujúceho v rozpore s právnymi predpismi alebo so zmluvou, môže kupujúci túto skutočnosť nahlásiť na e-mail: sport@dema.bike. Ak nevyhovie spol. DEMA niektorým z uvedených požiadaviek kupujúceho, je tento oprávnený podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/sk/).

 

 1. Externé systémy
 1. Naše webové stránky využívajú technológiu retargetingu externých reklamných systémov. Tá nám umožňuje ukázať návštevníkom, ktorí už prejavili záujem o naše produkty, naše reklamy v reklamných sieťach týchto služieb.
 2. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-mailu s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.
 3. Obchodné oznámenie Vám zasielame na základe Vášho súhlasu, ktorý ste nám udelili pri registrácii k odberu noviniek. K rozosielke používame služby spoločnosti ECOMAIL.CZ, s.r.o., IČO: 027 62 943, so sídlom Na Zderaze 1275/15, 120 00 Praha 2. Tento tretí subjekt je viazaný povinnosťou mlčanlivosti a Vaše osobné údaje nesmie použiť na žiadny ďalší účel.